Back to Archive

Issue №1 2017

[full article] - PDF (language - english)

 

UDC  32:351 (477)  

I. Petrenko, Candidate of Political Sciences

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv 

 

APPROACHES TO THE DEFINITION OF "PUBLIC POLICY ANALYSIS" 

 The problem of public policy analysis' definition is explored in the article. The approaches to the understanding of public policy analysis are analyzed; its main components are defined. The functions of public policy analysis are singled out and described. The author's view of the concept of "public policy analysis" is proposed.

 Keywords: public policy analysis, analysis, politics, public policy. 

 

References:

1. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфе- ра професійної діяльності, галузь прикладних досліджень : зб. док. і мат. – К. : К.І.С, 2004.

2. Ахременко А. Политический анализ и прогнозирование / А. Ахременко. – М. : Гардарики, 2006.

3. Браун П. М. Посібник з аналізу державної політики / П. М. Браун. – К. : Основи, 2000.

4. Валевський О. Державна політика: аналіз та механізм її впрова- дження в Україні / О. Валевський, В. Ребкало, М. Логунова та ін. – К. : Вид-во УАДУ, 2000

5. Веймер Д. А. Аналіз політики: концепції і практика / Д.А. Веймер, Е.Р. Вайнінг ; пер. І. Дзюби та А. Олійника. – К. : Вид-во Соломії Павли- чко "Основи", 2000.

6. Гогвуд Б. Аналіз політики для реального світу / Б. Гогвуд, Л. Ган ; пер. А. Олійника. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004.

7. Данн В.Н. Державна політика: вступ до аналізу / В.Н. Данн ; пер. Г. Краснокутський. – О. : АО БАХВА, 2005.

8. Дем'янчук О. Державна політика і державне управління: політо- логічні аспекти / О. Дем'янчук. – К. : Факт, 2008.

9. Кілієвич О. Англо-український ґлосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки / О. Кілієвич. – К. : Вид-во Соломії Павличко, 2003.

10. Пал Л. Аналіз державної політики / Л. Пал ; пер. Івана Дзюби. – К. : Основи, 1999.

11. Петренко І. Сутність державної політики та державних цільових програм / І. Петренко // Віче (Журнал Верховної Ради України), 2011. – № 10. – С. 23–25.

12. Ребкало В. Політична аналітика та прогнозування / В. Ребкало, О. Валевський, Ю. Кальниш. – К. : Вид-во УАДУ, 2002.

13. Романов В. Вступ до аналізу державної політики / В. Романов, О. Рудік, Т. Брус. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001.

14. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

15. Туронок С. Политический аналіз : курс лекцій / С. Туронок. – М. : Дело, 2005.

16. MacRae D. Policy analysis for Public Decisions / D. MacRae, J. Wilde. – North Scituate, MA : Duxbury Press, 1979.

17. Patton C. Basic methods of policy analysis and planning / C. Patton, D. Sawicki, J. Clark. – N. Y. : Pearson, 2012. 

 

Corresponding author: I. Petrenko  

Copyright © 201Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv University Publishing