Editor-in-Chief

Anatoliy Konverskiy, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Editorial Board

Petro Shlyahtun, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Volodymyr Tsvyh, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Oleg Batrymenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Fedir Kyryliyk, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Valeriy Koliuh, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Hanna Malkina, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Dmytro Nelipa, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Olexandr Saltovsky, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Oleg Tkach, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Mykola Khylko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Igor Petrenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Dmytro Kosenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv